Štedré Vianoce s Jasminou a Zuzkou

Pravidlá propagačnej SMS súťaže na podporu eshopu plzr.sk 

Štedré Vianoce s Jasminou a Zuzkou

(ďalej len ,,Štatút)

 

 

 1. Organizátor SMS súťaže je Marketing House s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 81103 Bratislava,
  IČO: 36716596, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43791/B  (ďalej aj ako „Organizátor“). Technickým partnerom súťaže: A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B   (ďalej len „technický partner).
 2. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel Súťaže „ Štedré Vianoce s Jasmínou a Zuzkou “ (ďalej v texte len „Súťaž“) zverejnenej prostredníctvom: sociálnych sietí - výhradne na instagramových profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova Účastníci Súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom v čase jej trvania na webovej stránke plzr.sk/stedrevianoce
 3. Súťaž je propagačnou aktivitou a jej cieľom je podpora a propagácia služieb za účelom uplatnenia sa na relevantnom trhu a podporuje návštevnosť a predaje eshopu plzr.sk. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob propagácie;

Propagácia Súťaže ako aj ďalšie aktuálne informácie o Súťaži sa realizujú prostredníctvom: sociálnych sietí - výhradne na instagramových profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova. Súťaž propaguje eshop plzr.sk, zvyšuje jeho návštevnosť a pdoporuje predaj produktov cez tento eshop, lebo odosielateľ každej SMS v tejto súťaži získava zľavu 15% na nákup produktov v eshope plzr.sk a zároveň slúži na podporu sledovania a zvyšovania počtov sledovateľov uvedených instagramových profilov.

Účastník súťaže musí sledovať uvedené profily na sociálnych sieťach, aby mal k dispozícií informácie o vývoji Súťaže a výhercoch Súťaže.

Účastníkom Súťaže sa stane každý, kto spĺňa tieto podmienky

 • Sleduje instagramové profily @jasmina_alagic alebo @queen.plackova
 • zašle súťažnú SMS, ktorou získa zľavu 15% na nákup produktov v eshope plzr.sk, ktorá bude komunikovaná prostredníctvom SMS na kontaktné číslo Účastníka Súťaže.
 1. SMS súťaž prebieha v termíne 8.11.2022 do 6.12.2022
 2. Pre účely tejto súťaže sa za Účastníka súťaže považuje unikátne telefónne číslo.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré sú koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, s.r.o., Swan Mobile, a.s. a rovnako služieb poskytovaných mobilnými operátormi v Čechách Vodafone, T-Mobile a 02, ktoré splnia podmienky stanovené týmito pravidlami s výnimkou:
  1. Zamestnancov organizátora a/alebo technického partnera a ich blízkych osôb;
  2. Štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov reklamných a promotion agentúr zúčastnených v tejto súťaži a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto súťaže alebo spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom a ich blízkych osôb.

Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 1. Účastníci Súťaže sa do Súťaže zapoja zaslaním SMS v tvare MOJAVYHRA na skrátené číslo 6677 (ďalej len ,,platná SMS). Účastníci Súťaže z Čiech sa do súťaže zapoja zaslaním SMS v tvare MOJEVYHRA na 9001150 (ďalej len “platná SMS”) 
 2. Pri zapojení sa do súťaže získa Účastník Súťaže komunikovaný počet vstupov do žrebovania (ďalej len „SMS kredity). Následne Účastníci Súťaže dostávajú ďalšie informácie o získavaní ďalších kreditov prostredníctvom SMS. 
 3. Režim prideľovania SMS kreditov a špecifikácia jednotlivých kôl súťaže;
  •  1. kolo sms súťaže – 8.11.2022 00:00 – 15.11.2022 19:00
  •  2. kolo sms súťaže – 15.11.2022 19:01 – 22.11.2022 19:00
  •  3. kolo sms súťaže – 22.11.2022 19:01 – 29.11.2022 19:00
  •  4. kolo sms súťaže – 29.11.2022 19:01 – 6.12.2022 19:00
 • Počet prideľovaných SMS kreditov v týždenných kolách súťaže:
  •  1. sms = 7 kreditov
  •  2.sms = 14 kreditov 
  •  3.sms = 1 kredit
  •  Po viac ako 2 (dvoch) zaslaných sms bude každá ďalšia SMS mať hodnotu 1 SMS kreditu, pokiaľ nebude v informačnej SMS uvedený iný počet kreditov. 
 1. Kľúč pre zaradenie Účastníka Súťaže do žrebovania a podmienky výhry;
 • do hry o dennú výhru 777 eur je potrebné poslať minimálne 1 sms. 
 • na zaradenie do hry o týždennú výhru 4444 eur je potrebné poslať minimálne 3 sms v danom kole súťaže okrem posledného kola súťaže. 
 • na zaradenie HRÁČA do hry O HLAVNÚ VÝHRU 8888 eur je potrebné poslať minimálne 12 sms za celé obdobie súťaže 

Čím viac SMS Účastník Súťaže pošle, tým viac kreditov získa a zvyšuje tak svoju šancu na výhru.

 

 1. V priebehu súťaže môže Organizátor vyhlásiť tzv. súťažnú prémiu. Prémia predstavuje doplnkovú formu zaradenia do žrebovania, resp. získania kreditov v priebehu trvania súťaže. O súťažnej prémii budú Účastníci Súťaže informovaní formou bezplatnej informačnej SMS zaslanej technickým partnerom Súťaže. Forma a časové intervaly zasielania informačných SMS o možnosti získania súťažnej prémie závisí od rozhodnutia organizátora.
 2. Účasťou v Súťaži Účastníci Súťaže prejavujú súhlas s prijímaním bezplatných informačných SMS. 
 3. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito oficiálnymi pravidlami SMS Súťaže. 
 4. Cena zaslanej SMS správy je účtovaná sadzbou podľa platnej tarify mobilného operátora Účastníka Súťaže. Cena odpovednej SMS s potvrdením získania kreditov je 2,- EUR s DPH, pokiaľ nie je v predchádzajúcej informačnej SMS uvedená iná cena. 
 5. Jeden Účastník Súťaže je do denného, resp. týždňového žrebovania zaradený toľkokrát, koľko kreditov v danom súťažnom kole získal. Jeden Účastník Súťaže je do záverečného žrebovania zaradený toľkokrát, koľko kreditov získal v celej SMS súťaži.  
 6. Poskytovateľom výhier do Súťaže je organizátor súťaže, ktorý poskytuje do súťaže: dennú výhru  777 eur, spolu 24 x 777 eur, týždennú výhru 4444 eur, spolu 3 x 4444 EUR a hlavnú výhru 8888 eur, spolu 1x8888 eur. Hodnoty výhier sú hodnoty pred zdanením. Daň z výhry odvádza organizátor.
 7. Žrebovanie 1 denného výhercu sa uskutoční náhodným výberom zo všetkých prijatých platných SMS v danom hernom dni. Výnimky: 9.11.2022 žrebujeme denného výhercu zo všetkých SMS prijatých od 8.11. do 9.11.2022 do 19:00 hod. pretože súťaž začíname 8.11.2022. 16.11.2022 žrebujeme denného výhercu zo všetkých SMS prijatých od 15.11. do 16.11.2022 do 19:00 hod. , pretože 15.11.2022 žrebujeme výhercu 1. kola súťaže.23.11.2022 žrebujeme denného výhercu zo všetkých SMS prijatých od 22.11. do 23.11.2022 do 19:00 hod. , pretože 22.11.2022 žrebujeme výhercu 2. kola súťaže. 30.11.2022 žrebujeme denného výhercu zo všetkých SMS prijatých od 29.11. do 30.11.2022 do 19:00 hod. , pretože 29.11.2022 žrebujeme výhercu 3. kola súťaže. 

Žrebovanie výhercu týždennej výhry sa uskutoční zo všetkých prijatých SMS v danom hernom týždni z Účastníkov Súťaže, ktori splnia podmienku, že poslali minimálne 3 sms v danom hernom týždni. Týždennú výhru vyžrebujeme celkom 3 krát 15.11.2022, 22.11.2022 a 29.11.2022. Na konci posledného kola 6.12.2022 týždennú výhru nežrebujeme, pretože žrebujeme hlavnú výhru. Žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční zo všetkých prijatých SMS počas celého obdobia trvania hry z Účastníkov Súťaže, ktorí splnia podmienku, že poslali minimálne 12 sms. 

  1. Výhercovia dennej výhry budú, ak splnia podmienky na výhru,  zverejnení každý deň o 20:00 na instagramových profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova
  2. Výhercovia týždennej výhry budú, ak splnia podmienky na výhru, zverejenení 15.11.2022, 22.11.2022 a 29.11.2022 o 20:00 na instagramových profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova
  3. Výherca hlavnej výhry bude zverejenený 6.12.2022 o 20:00 na instagramových profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova

 

 1. Účastník Súťaže, ktorému vznikne nárok na výhru bude kontaktovaný telefonicky. V prípade nesplnenia podmienok pre získanie výhry sa výhra presúva do ďalšieho súťažného obdobia nasledovne; denná výhra do ďalšieho herného dňa, týždenná výhra do ďalšieho herného týždňa. V prípade hlavnej výhry o ďalšom postupe rozhodne organizátor hry nasledovne.
  1. Výhercu DENNEJ VÝHRY 777 EUR  žrebuje organizátor Súťaže o 19:00 hod každý deň zo všetkých prijatých SMS v daný deň (od 9.11. do 6.12) a zverejní ho v zázname o 20:00 hod na IG profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova , celkom 24 x 777 eur = 18648 eur. Podmienkou výhry je, aby výherca dvihol telefón do 15 sekúnd a uviedol HESLO, keď ho organizátor vylosuje a zavolá mu a opýta sa “HALO HALO” pričom heslo zverejní organizátor na IG profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova, takže ak chcú Účastníci Súťaže HESLO vedieť musia sledovať predmetné IG profily počas obdobia súťaže. Ak vylosovaný Účastník Súťaže odpovie správne HESLO, tak vyhráva. Ak nie, alebo ak nedvihne telefón do 15 sekúnd výhra sa posúva a zvyšuje - kumuluje výhru na ďalší deň.
  2. Výhercu TÝŽDENNEJ VÝHRY 4444 EUR žrebuje organizátor Súťaže spolu s IG influencerkami @jasmina_alagic a @queen.plackova o 19:00 hod 15.11., 22.11. a 29.11zo všetkých hráčov v danom súťažnom týždni (kole), ktorí poslali aspon 3 SMS a zverejní ho v zázname o 20:00 hod na IG profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova. Podmienkou výhry je, aby výherca dvihol telefón do 15 sekúnd a aby uviedol HESLO, keď ho organizátor vylosuje a zavolá mu a opýta sa “HALO HALO” pričom heslo zverejní organizátor na IG profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova, takže ak chcú Účastníci Súťaže HESLO vedieť musia sledovať predmetné IG profily počas celého obdobia Súťaže. Ak vylosovaný Účastník Súťaže odpovie správne HESLO, tak vyhráva 4444 eur! Ak nie, alebo ak nedvihne telefón do 15 sekúnd výhra sa posúva do ďalšieho súťažneho kola a zvyšuje - kumuluje výhru v ďalšom kole. Ak výherca nedvihne telefón do 15 sekúnd alebo nepovie heslo v 3. súťažnom kole, výhra sa posúva do žrebovania o hlavnú výhru a zvyšuje - kumuluje Hlavnú výhru na konci hry.
  3. Výhercu HLAVNEJ VÝHRY 8888 EUR žrebuje organizátor Súťaže spolu s IG influencerkami @jasmina_alagic a @queen.plackova na konci súťaže 6.12.2022 o 19.00 hod. zo všetkých prijatých SMS za celé obdobie hry a zverejní ho v zázname o 20:00 hod na IG profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova v rovnaký deň, teda 6.12.2022 Podmienkou výhry je, aby Účastník Súťaže poslal minimálne 12 SMS za celé obdobie hry a aby dvihol telefón do 15 sekúnd a aby uviedol správne HESLO, keď ho organizátor vylosuje a zavolá mu a opýta sa “HALO HALO” pričom heslo zverejní organizátor na IG profiloch @jasmina_alagic a @queen.plackova, takže ak chcú hráči HESLO vedieť musia sledovať predmetné IG profily počas celého obdobia Súťaže. Ak vylosovaný Účastník Súťaže odpovie správne HESLO,tak vyhráva 8888 eur v hotovosti! Ak nie, vylosujeme ďalšieho hráča a voláme mu a zopakujeme postup až kým volaný povie správne heslo a vyhrá výhru. Ak nepadne výhra 7 vylosovaným Účastníkom Súťaže, rozhodne o ďalšom využití výhry organizátor.
  4. HESLO pre všetky výhry bude v daný deň žrebovania rovnaké
 2. Pre odovzdanie výhry je výherca povinný splniť nasledovné povinnosti: 
  1. uviesť svoje kontaktné údaje a na požiadanie aj osobné údaje a zároveň
  2. mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči svojmu mobilnému operátorovi.
 3. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 
 4. Organizátor ani technický partner nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.
 5. Organizátor ani technický partner nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva k výhre. Spory o vlastnícke právo k výhre nebudú mať vplyv na odovzdanie výhry osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v týchto pravidlách, t.j. osobe, ktorá sa preukáže mobilným telefónom resp. SIM kartou, prostredníctvom ktorej bola odoslaná výherná SMS, a ktorá splní podmienky získania výhry definované v týchto pravidlách. 
 6. V prípade pochybností pri overení vlastníka mobilného telefónu, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu, výherca stráca nárok na získanie výhry a organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe.
 7. Výhra bude odovzdaná v termíne, spôsobom a na mieste určenom organizátorom - po skončení súťaže 6.12.2022 presný termín určí organizátor a informuje výhercov. Organizátor si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie výhry ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely reklamných a propagačných aktivít Organizátora s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas. 
 8. Organizátor ani technický partner nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.
 9. V zmysle § 8 ods. 1 písm. i) Zákona o dani z príjmov predstavuje výhra zdaniteľný príjem. Podľa §9 ods. 2 písm. l) Zákona o dani z príjmov je suma výhry vo výške 350 Eur oslobodená od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z vecnej výhry presahujúcej 350 Eur je povinný vysporiadať si výherca prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov, s výnimkou prípadu, kedy povinnosť podať daňové priznanie nevzniká z titulu neprekročenia minimálnej hranice príjmu zakladajúcej povinnosť podať daňové priznanie. Daňovú povinnosť výhercu z peňažnej výhry je v zmysle § 43 Zákona o dani z príjmov povinný vysporiadať organizátor súťaže, tzn. že peňažná výhra nad hodnotu 350,00 Eur bude zdanená zrážkovou daňou a výhercovi vyplatená v sume zníženej o odvedenú zrážkovú daň.
 10. V zmysle §13 Zákona o zdravotnom poistení podlieha vecná výhra odvodom do zdravotnej poisťovne, a preto môže byť predmetom ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 11. Účastník Súťaže berie na vedomie skutočnosť, že organizátor ako mobilný operátor nezaručuje, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom Účastník Súťaže vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie SMS súťaže a zároveň, organizátor ako mobilný operátor neručí za žiadnu škodu spôsobenú neskorším doručením alebo nedoručením SMS. Účastník Súťaže zároveň berie na vedomie skutočnosť, že SMS môže byť doručená vzhľadom na kapacitu systémov s oneskorením, t.j. aj po uplynutí času určeného na súťaž alebo kreditovanie. 
 12. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tieto pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidielSúťaže Účastníkom Súťaže je organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takéhoto Účastník Súťaže zo Súťaže a to aj bez jeho vedomia.
 13. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až § 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 14. Tieto pravidlá Súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas trvania súťaže k dispozícii na internetovej stránke plzr.sk/stedrevianoce. Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. 
 15. Zaslaním SMS správy Účastník Súťaže, ako dotknutá osoba, udeľuje organizátorovi, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov). Účelom spracúvania osobných údajov je prezentácia súťaže a organizácia súťaže, jej vyhodnotenie, oslovenie výhercu a ďalšia komunikácia s výhercom súťaže, ako aj odovzdanie ceny. Vzhľadom k účelu organizátor, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Osobné údaje sa spracúvajú výlučne po dobu trvania udeleného súhlasu, a za podmienky, že súhlas nebol odvolaný, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú a uchovávajú počas trvania súťaže a 6 mesiacov po skončení súťaže. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, ako súhlas udelila. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od organizátora vyžadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého organizátor získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
 1. Okrem vyššie uvedeného patria dotknutej osobe aj ostatné práva v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracovania. V prípade, že SMS správa súťažiaceho obsahuje aj také osobné údaje, ktoré nemajú byť podľa organizátora súťaže predmetom zberu, takéto údaje budú zo strany prevádzkovateľa zlikvidované.
 3. Vzhľadom ku skutočnosti, že dňom 25.05.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR) a  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon), súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle tohto bodu pravidiel súťaže sa bude dňom 25.05.2018 považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Informácie v zmysle § 19 zákona sú špecifikované v prílohe č. 1 týchto podmienok súťaže s názvom „INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 4. Zaslaním SMS správy Účastník Súťaže súčasne udeľuje organizátorovi v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov privolenie na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy, vyhotovených v súvislosti so súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora súťaže, v propagačných materiáloch organizátora a v budove organizátora, a to na reklamno-marketingové účely a na účely súťaže.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel je príloha č. 1 - INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V Bratislave, 1.11.2022

 

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Marketing House s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 81103 Bratislava, IČO: 36716596 , ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje budú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon). Zákon a nariadenie GDPR nadobudol účinnosť dňom 25.05.2018.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Marketing House s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 81103 Bratislava, IČO: 36716596 (ďalej aj ako „Marketing House s.r.o.).

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou Marketing House s.r.o. určená.

 

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Marketing House s.r.o.;

 

 • prezentácia a organizácia súťaže
 • vyhodnotenie súťaže 
 • oslovenie výhercu 
 • ďalšia komunikácia s výhercom súťaže
 • odovzdanie cenyPrávny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a oprávnený záujem Marketing House s.r.o., ktorým je organizácia a prezentácia súťaže.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • poskytovatelia IT služieb
 • advokáti
 • osoby poverené výkonom činností pre Marketing House s.r.o.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Marketing House s.r.o., ako prevádzkovateľ, nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov

Marketing House s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje po dobu trvania udeleného súhlasu, a za podmienky, že súhlas nebol odvolaný, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú a uchovávajú počas trvania súťaže a 6 mesiacov po skončení súťaže.

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od Marketing House s.r.o. prístup k svojim osobným údajom, 
 • právo na opravu osobných údajov, 
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, 
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, 
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu, osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Marketing House s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na mojavyhra@marketinghouse.sk